Privacybeleid

Studio de Wit respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten.

studiodewit_nl-532_1920px

privacy verklaring

Studio de Wit is, in de persoon van Kees de Wit, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Studio de Wit
St. Annastraat 100A
6524GK Nijmegen
e-mail: kees@studiodewit.nl

Persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Tekeningen van onroerend goed en interieur;
Foto’s van onroerend goed en interieur;
Burgerservicenummer (alleen indien u ons machtigt een omgevingsvergunning namens u aan te vragen).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kees@studiodewit.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

We verwerken verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Om uitvoering te geven aan de dienstverlening zoals vastgelegd in de contracten die worden afgesloten met mijn opdrachtgevers.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio de Wit neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio de Wit) tussen zit.
Studio de Wit gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen om uw gegevens te bewerken of op te slaan: o.a. Office 365, Outlook.
Gearchiveerde projecten worden opgeslagen op externe opslagmedia (usb-stick, externe harde schijf). Actieve projecten worden tevens opgeslagen in de cloud middels Google Drive. Voor de beveiliging van deze gegevens verwijzen wij naar de informatie van Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio de Wit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor de persoonsgegevens van 7 jaar. Dit om te voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan de debiteuren- en crediteurenadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio de Wit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio de Wit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio de Wit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kees@studiodewit.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studio de Wit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio de Wit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kees@studiodewit.nl

mei 2018